Age Control NL

Tijd neemt een belangrijke plaats in het mensenleven. Bijna alles wordt aan tijd gerelateerd. Echter is tijd toch een variabel begrip. Tijd is flexibel en er is plaats voor een persoonlijke beleving van het fenomeen. Toch weet iedereen dat een seconde ook echt een seconde is, onverbiddelijk loopt de klok verder.

U herinnerd zich nog wel de tijd dat een dag niet om leek te kunnen gaan. Als kind speelde je lang en tijd leek niet te bestaan. Tijdens de puberteit ravotten of juist urenlang lui liggen. Dagen leken wel jaren. Maar naarmate de leeftijd vordert, de verantwoordelijkheden toenemen, tijdsdruk een grotere rol gaan spelen neemt het begrip tijd een andere vorm aan. Een uur is te snel om, dagen zijn voorbij voor men er erg in heeft en er is altijd tijd tekort.

Tijds waarneming is voor lichaam en geest een verschillend begrip. Waar de geest tijd ruimtelijk kan interpreteren zal het lichaam met de daadwerkelijke tijd in de pas lopen. Dit proces wordt het “verouderings” proces genoemd. Hierop concentreren de researchers van het Age Control Research Center zich.

Op het gebied van het verouderings proces worden veel “ontdekkingen” gedaan en er is tevens een levendige handel in bijprodukten ontstaan. In Amerika hebben veel zogenaamde ANTI-AGING produkten een hoge vlucht genomen. In deze serie laat ik zowel de natuurlijke als “niet-natuurlijke” produkten de revue passeren.

Her verouderingsproces begint al bij de conceptie. Wanneer de bevruchting heeft plaatsgevonden gaan de cellen delen. Het is bekend dat voor de periode tussen conceptie en geboorte ongeveer veertig weken staan. Gedurende deze periode ontstaan de stamcellen die er voor zorgen dat een organisme kan ontstaan. Stamcellen kunnen nu in de toekomst bij de vertraging van het verouderings proces ook weer een belangrijke rol gaan spelen.

Veroudering is het proces waarbij de cel zijn functie aanpast, vertraagt of zelfs geheel opgeeft. De cel bestaat uit een aantal organellen die ieder een specifieke functie verrichten. Hierbij spelen vooral de mitochondrien een belangrijke rol. Mitochondrien zijn de zogenaamde “kacheltjes” van de cel. Zij zorgen voor de productie van energie zodat een cel kan functioneren. Zoals bij elke kachel moet er eens om de zoveel tijd schoongemaakt worden. Helaas schort het nogal eens aan dit schoonmaken en slippen de kanalen dicht. Wanneer er veel kanalen dichtslippen neemt de energie voorziening af en moet de cel zich qua functionaliteit gaan aanpassen aan de hoeveelheid beschikbare energie. Veroudering is dus voor een groot deel aanpassing aan de hoeveelheid beschikbare energie.

Wil men actief het verouderings proces bestrijden zal men eerst een duidelijke visie moeten ontwikkelen over hoe men energie kan blijven opwekken. Zoals bekend is er een wisselwerking tussen lichaam en geest. Tijdens de jeugd is er enige afstand tussen deze twee maar naarmate de tijd verstrekt vloeien beide meer samen.

Beweging, in welke vorm dan ook, zorgt voor een verhoging in de energie productie. Bij beweging ontstaat naast energie ook afvalproducten. Hierop gaan wij later uitvoerig in. Door het ontstaan van het afval wordt het eigen immuunsysteem geactiveerd. Dit zeer actieve systeem reinigt de kanalen en zorgt voor een normalisering van de productie van energie. Er vindt een positieve interactie plaats die het totale organisme in goede conditie houdt.

Ik eindig dit deel met de simpele tip ; vertraag veroudering door te bewegen, bijvoorbeeld  door sport activiteiten. Maar het kan ook goed door actief te tuinieren, met de hond te gaan spelen of lekker met de kinderen uit te gaan in de natuur.